FCP
Forschungsgemeinschaft China-Philatelie eV

Ost-China – Fälschungen bei “Kelleher & Rogers, Ltd.” (vormals Michael Rogers, USA)

Roman Scheibert, 2014

Fälschungen von Ost-China